05 Şubat 2008

Turk Edebiyatinda ilkler

Edebiyatımızda "İlk"ler...» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik

» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi

» İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis

» İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

» İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

» İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra

» İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi

» İlk makaleyi yazan: Şinasi

» Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi

» Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal

» Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren

» İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi

» İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname

» İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai

» İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

» İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat

» İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

» İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap

» İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet

» İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim

» İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig

» İlk siyasetname: Kutadgu Bilig

» İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya

» Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul

» Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot

» İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

» İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati

» Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig

» İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis

» İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

» Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

» Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

» Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret

» Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki

» İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra

» Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

» Şarkıyı icat eden: Nedim

» İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam

» İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk

» İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki

» İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

» İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig

» Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri

» Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem

» Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

» Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin

» Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem

» İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

» İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

» Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi

» İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı

» Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal

» Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

» İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım

» Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

» Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı

» Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

» Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

» Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek

» Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas

» Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos

» İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa

» İlk divan şairi: Hoca Dehhani

» Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay

» En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu

» İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

» Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

Hiç yorum yok: